Jesteś tutaj:

Strona główna O fundacji Statut

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
"ŚWIATOWA FUNDACJA ZDROWIE - ROZUM - SERCE"

(WYCIĄG* Z TEKSTU JEDNOLITEGO Z DNIA 24.11.2014 ROKU)


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Światowa Fundacja Zdrowie - Rozum - Serce, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Henryka Czepukojć i Wiesławę Ponikiewską, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresę Janeczko z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 dnia 19 maja 1992 r. Repertorium A Nr 600 / 92, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszym zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2.

 1. Fundacja nosi nazwę „Światowa Fundacja Zdrowie - Rozum - Serce”.
 2. Fundacja w stosunkach międzynarodowych może używać, łącznie z nazwą określoną w ust. 1, tłumaczenia w brzmieniu: „The Health - Mind - Heart World Foundation”.


§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja prowadzi działalność na zasadzie „not for profit”.
 3. Fundację powołano na czas nieokreślony.


§ 4.

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.


§ 5.

 1. Fundacja może używać dwóch rodzajów pieczęci, prostokątnej i okrągłej, których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może ustanowić sztandar oraz hymn, których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.


§ 6.

 1. Fundacja może ustanowić wyróżnienia honorowe, w szczególności odznaki, medale, puchary, statuetki, dyplomy oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić wyróżnienia promocyjne, w szczególności odznaki, medale, puchary, statuetki, dyplomy oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym odnoszącym sukcesy w prowadzonej działalności.
 3. Wzory wyróżnień honorowych i promocyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz regulaminy ich przyznawania ustanawia Zarząd Fundacji.


§ 7.

Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw zdrowia.


Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI


§ 8.

  Celem Fundacji jest:
 1. prowadzenie wszelkich aktywnych działań na rzecz ludzi, a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, Polonii Zagranicznej i innych krajów świata bez względu na tożsamość narodową, przekonania polityczne i religijne, rasę, kolor skóry, uwzględniając społeczną naukę Kościoła mające maksymalnie zapewnić:
  a.ochronę zdrowia i środowiska,
  b.rozwój fizyczny i psychiczny,
  c.rozwój intelektualny, kulturowy, manualny, zawodowy,
  d.rozwój etyczno-moralny poprzez kształtowanie osobowości w poczuciu dobroci serca dla innych ludzi i praworządności,
 2. rozwijanie i umacnianie świadomości prawnej społeczeństwa,
 3. działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa, w szczególności w dziedzinie nauk prawnych, ekonomicznych i socjologicznych, oraz wspieranie takiej działalności,
 4. urzeczywistnianie wizji społeczeństwa obywatelskiego,
 5. wspieranie procesu integracji europejskiej i działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz wspieranie takiej działalności.


§ 9.

 1. Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
  1. skupianie wokół celów i działań Fundacji osób, odnoszących sukcesy w pracy naukowej, działalności gospodarczej i zawodowej oraz działalności charytatywnej,
  2. współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami publicznymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  3. współpracę z masmediami w celu popularyzacji celów i inicjatyw Fundacji,
  4. podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska naturalnego, rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny oraz kulturowy, manualny i zawodowy, a także etyczno-moralny, w szczególności dzieci i młodzieży,
  5. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży,
  6. organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  7. inicjowanie, promowanie oraz wspieranie działalności naukowej, wynalazczej, oświatowej, literackiej, artystycznej, wydawniczej, w szczególności mającej na celu popularyzowanie i realizowanie zadań Fundacji,
  8. upowszechnianie i promocję wiedzy oraz edukacji prawnej, ekonomicznej i socjologicznej, jak i prowadzenie akcji informacyjnych w tym zakresie,
  9. działalność wydawniczą, organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów,
  10. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele statutowe Fundacji, w szczególności osób wybitnie uzdolnionych i osób o wysokich walorach etyczno-moralnych, w szczególności znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
  11. prowadzenie działalności charytatywnej, w szczególności organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  12. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów Fundacji,
  13. promocję i organizację wolontariatu,
  14. organizowanie targów i wystaw,
  15. ustanawianie wyróżnień honorowych i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji,
  16. ustanawianie wyróżnień promocyjnych i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym odnoszącym sukcesy w prowadzonej działalności,
  17. inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  18. organizację nieodpłatnej informacji prawnej,
  19. (usunięty)
  20. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i studiów w dziedzinie nauk prawnych, ekonomicznych i socjologicznych,
  21. podejmowanie działań na rzecz propagowania racjonalnego ustawodawstwa i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji,
  22. monitoring obowiązujących regulacji prawnych,
  23. opracowywanie i promowanie rozwiązań legislacyjnych wspierających aktywne zwalczanie bezrobocia.
 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.


§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


§ 11.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Decyzje, o których mowa w ust. 1-4, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.


Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 12.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset).
 2. Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 14.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. grantów, subwencji i dotacji,
  3. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii i akcji charytatywnych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. odsetek od lokat kapitałowych,
  6. dochodów z funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych,
  7. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Dochody określone w ust. 1 pkt. 1 i 2, mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody określone w ust. 1 pkt. od 3 do 7 , mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 5. Zarząd Fundacji może tworzyć, w zależności od potrzeb Fundacji, fundusze, określać ich cele i przekazywać na te fundusze część lub całość dochodów Fundacji, w szczególności dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.


§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 16.

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, krajowe i zagraniczne, które przekazują na rzecz Fundacji grant lub dokonują darowizny, subwencji lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, na wartość lub w wysokości równej, co najmniej:
  a.osoba fizyczna - 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych),
  b.osoba prawna i inne jednostki organizacyjne - 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
  uzyskują, o ile wyrażą wolę i Zarząd Fundacji tak zdecyduje, tytuł honorowy Sponsora Fundacji.
 2. Osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, krajowe i zagraniczne, które przekazują na rzecz Fundacji grant lub dokonują darowizny, subwencji lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, na wartość lub w wysokości równej, co najmniej 120 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysiące złotych) uzyskują, o ile wyrażą wolę i Zarząd Fundacji tak zdecyduje, inne tytuły honorowe, które ustanawia Zarząd Fundacji.
 3. Tytuł honorowy Sponsora Fundacji i inne tytuły honorowe, o których mowa w ust. 1 i 2, mają charakter osobisty, gdy dotyczą osoby fizycznej oraz mają charakter nieosobisty, gdy dotyczą osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
* Jeżeli interesuje Cię pełny zapis statutu, jest on dostępny do wglądu po wcześniejszym kontakcie z Fundacją. Ponadto zgodnie z przepisami prawa statut złożony jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz w Ministerstwie Zdrowia.

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Naszą Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

EU Cookie Directive Module Information